Salgs- og leveringsbetingelser for Kyocera Unimerco Tooling AS

Disse salgs- og leveringsbetingelsene gjelder for alle avtaler som inngås mellom KYOCERA UNIMERCO Tooling AS (heretter kalt KUT) og kjøper, med mindre annet er skriftlig avtalt mellom KUT og kjøper.

 

Kjøpers eventuelle innkjøpsbetingelser eller lignende er ikke bindende for KUT.

 

KUT kan uten varsel endre salgs- og leveringsbetingelsene.

 

Hvis en eller flere av bestemmelsene blir ansett for å være ugyldig, uten rettskraft eller ulovlig av en domstol, påvirker ikke dette gyldigheten av de andre bestemmelsene. Partene er forpliktet til å erstatte en bestemmelse som anses for ugyldig, uten rettskraft eller ulovlig med en gyldig bestemmelse som tilsvarer innholdet og hensikten med den ugyldige eller annullerte bestemmelsen.

 

1. Avtaleinngåelse
I tilfelle ordrebekreftelse anvendes, er kjøpers ordrer og bestillinger først bindende for KUT, når kjøper har mottatt skriftlig ordrebekreftelse.

 

2. KUT’s leveranse
KUT’s leveranse omfatter bare produkter som er spesifisert i ordrebekreftelsen.

 

Hvis leveransen omfatter spesialverktøy, har KUT rett til å foreta henholdsvis over- eller underleveranse iht. nedenstående:

 

Inntil 4 stk. 

= 1 stk.
Fra 5–11 stk.  = 2 stk.
Fra 12–30 stk.  = 3 stk.
Fra 30–50 stk.  = 10 %
Over 50  = 5 %, men ikke mere enn 5 stk.

 

Alle immaterialrettigheter, tegninger, skisser, tekniske spesifikasjoner mv. er KUT’s eiendom og må ikke kopieres eller overlates til tredjemann uten forutgående skriftlig aksept fra KUT. De leverte produktene må heller ikke fremstilles, etterlignes eller overlates til tredjemann med dette formål for øye.

 

Hvis produktet fremstilles etter kjøpers anvisning, innestår kjøper for at produktet ikke krenker tredjemanns immaterielle rettigheter, og kjøper skal, såfremt produktet er beskyttet av immaterielle rettigheter, gjøre KUT oppmerksom på dette.

 

3. Priser
KUT’s priser er angitt ekskl. moms og avgifter. Valutaen fremgår av tilbud, ordrebekreftelse eller faktura.

 

Prisene i tilbud og ordre er oppgitt med forbehold om endringer under hensyn til dokumenterte endringer av offentlige avgifter, valutakursendringer, lønnsendringer, prisforhøyelser på råmaterialer eller øvrige forhold som KUT ikke er herre over.

 

Endres leveransen eller økes KUT’s omkostninger på annen måte på grunn av forhold som skyldes kjøper, for eksempel i forbindelse med konstruksjonsendringer etter at KUT har igangsatt produksjon, har KUT rett til å regulere den avtalte prisen i overensstemmelse med dette.

 

4. Betalingsvilkår
KUT har rett til å fakturere kjøper for alle leveranser som er fullført eller meldt klar til levering hvis avtalt leveringstidspunkt er inntruffet.

 

KUT’s betalingsvilkår fremgår av tilbud, ordrebekreftelse og faktura.

Hvis betaling ikke mottas rettidig, har KUT krav på renter av det til enhver tid skyldige beløpet fra forfallsdato med en rentesats som svarer til 8% p.a.

 

Kjøper gjøres oppmerksom på at KUT benytter kjøpers kundedata til løpende kredittvurdering av kunden. KUT videresender kundedata til godkjente kredittvurderingsfirma med det formål å innhente kjøpers kunde- og kredittopplysninger.

 

5. Eiendomsrett/ forbehold
Eiendomsretten til det som er solgt, forblir KUT’s inntil hele kjøpesummen er betalt.

 

6. Leveringsbetingelser
Levering finner sted ex works fra KUT’s forretningsadresse, jf. Incoterms 2000.

 

7. Leveringstid mv.
Er leveringen avtalt til en bestemt dag, er levering senest denne dagen å betrakte som rettidig.

 

Hvis levering er avtalt til en bestemt uke, er levering innen utgangen av denne uken å anse som rettidig.

 

KUT kan kreve å få leveringstiden utsatt i følgende tilfeller:

  • Ved forandringer av ordren fra kjøpers side

  • Ved forsinkelse av leveranser eller arbeidsytelser som kjøper selv utfører eller får utført via tredjemann 

  • Ved force majeure, jf. punkt 14

  • Ved stans i eller forsinkelse av arbeidet med leveransen etter pålegg fra det offentlige

  • Ved manglende eller mangelfulle leveranser fra underleveran¬dører – maks seks uker.

 

I forbindelse med ovennevnte punkter forbeholder KUT seg retten til å regulere avtalt pris i henhold til økte omkostninger med vanlig avanse i tilfeller som skyldes forhold som kjøper må svare for.

 

Forsinkes leveransen vesentlig, og har KUT ikke rett til å utsette leveringstidspunktet, har kjøper – etter forgjeves skriftlig påkrav til KUT – ved skriftlig meddelelse til KUT rett til å heve avtalen hvis kjøper kan dokumentere at forsinkelsen fører til vesentlig ulempe.

 

Gjelder forsinkelsen bare en del av det solgte, kan kjøper bare heve denne delen. Gjelder forsinkelsen produkter som er laget etter særlige an¬visninger eller spesifikasjoner, eller er produktene av en beskaffenhet som normalt ikke lagerføres av KUT, kan avtalen bare heves hvis forsinkelsen i vesentlig grad går ut over formålet med kjøpet.

 

Kan kjøper dokumentere at forsinkelsen skyldes feil eller forsømmelser fra KUT’s side, har kjøper rett til erstatning for det tapet som er påført ham – jf. imidlertid pkt. 12.

 

Erstatningen kan likevel ikke overstige et beløp som tilsvarer 0,5% av avtalt betaling for den forsinkede ytelsen for hver hele uke forsinkelsen har vart, og erstatningen kan maksimalt utgjøre 7,5% av betalingen for den forsinkede ytelsen.

 

Utover dette påtar ikke KUT seg noe ansvar for forsinkelser eller følger av dette, og det tilkommer heller ikke kjøperen andre misligholdsbeføyelser enn de som er nevnt ovenfor.

 

8. Fordringshavermora
Såfremt kjøper etter at leveringstidspunktet er inntruffet, ikke henter produktene eller tar seg av forsendelsen, har KUT rett til å lagre og forsikre leveransen for kjøpers regning og til å sende faktura.

 

9. Returnering av varer
Returnering av varer kan bare finne sted etter forutgående særskilt skriftlig avtale. Det beregnes alltid et returneringsgebyr på 15 % av netto salgsbeløp.

 

Bare standardprodukter i ubrutt emballasje tas i retur.

 

10. Ansvar for mangler
KUT’s mangelansvar gjelder i ett år regnet fra produktene ble levert. Innenfor denne perioden har KUT plikt og rett til å avhjelpe dokumenterte mangler ved det leverte i form av reparasjon eller omlevering etter KUT’s eget valg. KUT erstatter ikke utgifter til separering, demontering, transport, montering og reetablering.

 

KUT’s ansvar for mangler krever at kjøper kan dokumentere at de leverte produktene har mangler som kan henføres til forhold som KUT må svare for, og at kjøper i tillegg sannsynliggjør at produktene er oppbevart, installert, benyttet og vedlikeholdt korrekt og i overensstem¬melse med forskrifter gitt av KUT eller det som ellers må betraktes som vanlig. KUT’s ansvar er videre betinget av at kjøper på eget initiativ lar KUT få umiddelbar tilgang til mangelfulle deler med henblikk på avhjelping.

 

KUT er bare ansvarlig for at det som leveres, er tilstrekkelig og/eller passende til å løse kjøpers oppgaver i enhver henseende hvis KUT har stått for prosjekte¬ringen, og hvis kjøper kan dokumentere at opplysningene kjøper har gitt, er korrekte og dekkende. Videre skal tegninger etc. som KUT har levert, benyttes i overensstemmelse med gitte anvisninger. KUT er bare ansvarlig for meddelte opplysninger og spesifikasjoner, materialvalg osv. – herunder prosjektering eller bidrag i så måte – så sant levering av dette er en uttrykkelig del av avtalen.

 

KUT’s ansvar faller bort hvis det i forbindelse med leveransen benyttes komponenter som ikke er fremstilt eller godkjent av KUT, med mindre kjøper dokumenterer at dette ikke er grunn til mangelen.

 

Hvis KUT ikke kan avhjelpe mangelen, og denne er vesentlig, kan kjøper heve kjøpet eller kreve et forholdsmessig avslag, men ikke erstatning.

 

11. Produktansvar
KUT er bare ansvarlig for personskade hvis det blir bevist at skaden skyldes feil eller forsømmelse som er begått av KUT eller andre som KUT har ansvar for.

 

KUT er bare ansvarlig for skade på fast eiendom og løsøre såfremt det kan bevises at skaden skyldes grov uaktsomhet eller forsømmelser begått av KUT eller andre som KUT har ansvar for. Erstatningen kan aldri overstige verdien av leveransen hvor det defekte produktet inngår, og kan maksimalt beløpe seg til EUR 150.000,– inkl. renter og omkostninger.

 

I den grad KUT skulle bli pålagt produktansvar overfor tredjemann, er kjøper forpliktet til å holde KUT skadesløs i samme omfang som KUT’s ansvar er begrenset etter nærværende betingelser. Hvis tredjemann fremsetter krav mot en av partene om erstatningsansvar i henhold til dette punktet, skal denne parten straks underrette den andre.

 

Kjøper er forpliktet til å la seg saksøke ved den domstolen som behandler erstatnings¬krav som er reist mot KUT på grunnlag av en skade som påstås forårsaket av leveransen.

 

12. Ansvarsbegrensning
KUT er under ingen omstendigheter ansvarlig for indirekte skader eller tap av noen art – herunder, men ikke begrenset til dagbots- eller konvensjonalbotskrav som kjøper måtte rette overfor tredjemann – samt kjøpers driftstap, tidstap, tapt leveranse eller lignende.

 

Videre gjelder at et eventuelt produktansvar heller ikke dekker tap, utgifter eller kostnader forbundet med å bestille, reprodusere, omlevere, omgjøre, reparere, tilintetgjøre, fjerne eller treffe lignende foranstaltninger med hensyn til defekte produkter eller ytelser.

 

KUT’s ansvar er i enhver henseende beløpsmessig begrenset til den enkelte ytelsens verdi, som angitt på fakturaen.

Selv om KUT i enkelte tilfeller måtte frafalle krav eller rettigheter overfor kjøper, innebærer ikke det at KUT har frafalt slike krav eller rettigheter i andre tilfeller enn det konkret avtalte.

 

13. Reklamasjons- og undersøkelsesplikt
Det påhviler kjøper å senest ved mottak foreta en grundig undersøkelse av om leveransen er i overensstemmelse med det som er avtalt, herunder foranstalte eventuell prøveproduksjon og emneopmåling. Kjøper er forpliktet til straks å rekla¬mere skriftlig over mangler som konstateres ved en slik undersøkelse, og kjøperen kan ikke senere påberope seg mangler som ble eller burde ha blitt konstatert ved denne undersøkelsen. Det samme gjelder hvis kjøper unnlater å reklamere straks over senere konstaterte skjulte mangler.

 

14. Ekspertkontroll, sanksjoner og oppfyllelse av lovgivningen
Kjøper gjøres oppmerksom på at produktene kan være omfattet av europeiske og/eller amerikanske regler for eksportkontroll, sanksjoner eller andre gjeldende lover og regler for eksport (samlet kalt «Regler»). Kjøper samtykker til å overholde alle Regler, og kjøper forplikter seg til å ikke selge, overføre eller levere, direkte eller indirekte, produkter eller deler av produkter fra KUT samt tilhørende dokumenter til personer eller organisasjon i strid med gjeldende Regler.

 

Kjøper erklærer at hverken kjøper eller dennes overordnede, direktører, juridiske enheter eller enhver annen person/enhet som er involvert i en transaksjon med KUT, som for eksempel fraktfører, sluttkunde, konsulent eller agent, er anført på en gjeldende sanksjonsliste for EU, USA eller Japan.

 

Kjøper samtykker til å ikke være involvert i aktiviteter som vil utsette KUT for risiko for sanksjoner og bøter i henhold til gjeldende lovgivning, inkludert men ikke begrenset til, regler om bestikkelse, korrupsjon, konkurransebegrensende aktiviteter og hvitvasking.

 

Kjøper skal erstatte og ikke holde KUT ansvarlig for skade, forpliktelse, sanksjon, bøter og utgifter som følge av krav, søksmål og påstander som oppstår som følge av kjøpers manglende overholdelse av denne bestemmelsen.

 

15. Force majeure
KUT har ikke ansvar for manglende eller forsinket oppfyllelse av avtaler som skyldes force majeure, krig, opptøyer, sivile uroligheter, regjeringsinngrep eller inngrep av of¬fentlige myndigheter, brann, streik, lockout, eksport- og/eller importforbud, mobilise¬ring, hærverk, valutarestriksjoner, epidemi, datavirus, hacking, naturkatastrofer, værforhold, mangel på arbeidskraft, energi- og vannforsyning eller annet som ligger utenfor KUT’s kontroll.

 

Hvis mangelfri eller rettidig leveranse hindres midlertidig av en eller flere av de ovennevnte omstendighetene, utsettes leveringen i et tidsrom som svarer til hindringens varighet med tillegg av en etter omstendighetene rimelig periode til normalisering av forholdene. Levering til utsatt leveringstid anses i enhver henseende for rettidig. Hvis leveringshindringen kan påregnes å vare lenger enn åtte uker, skal både KUT og kjøperen kunne annullere avtalen uten at dette kan anses for mislighold.

 

16. Lovvalg og verneting
Enhver tvist mellom partene skal avgjøres ved bruk av lovgivningen i landet hvor det selgende KUT-selskapet hører hjemme, med unntak av lov¬valgsregler som måtte henføre avgjørelsen til et annet lands rettsregler. En tvist skal avgjøres ved voldgift og reglene for behandling av saken ved Copenhagen Arbitration benyttes. Voldgiftsretten settes i det selgende KUT-selskapets hjemby.

 

Sist oppdatert: 10-08-2018